Chức năng:
               Thanh tra trong trường là một tổ chức thanh tra nội bộ, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện  công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm đảm bảo việc thi hành pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhận trong lĩnh vực giáo dục.
Nhiệm vụ:
               - Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục trong phạm vi nhà trường.
               - Thanh tra việc thực hiện muc tiêu, kế hoạch, nội dung, chương trình, phương pháp giáo duc, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, quy trình cấp văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định và giáo trình, bài giảng; việc quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết khác để đảm bảo chất lượng.
              - Thực hiện nhiệm vụ tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực giáo dục trong nhà trường theo quy định của pháp luật.
              - Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục trong nhà trường theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.
              - Báo cáo tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về công tác thanh tra; kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về giáo dục, đề nghị sữa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về giáo dục.
              - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng chỉ đạo.

Số lần xem trang : :3771
Nhập ngày : 09-11-2011
Điều chỉnh lần cuối :24-11-2015

NHÂN SỰ

NHÂN SỰ(10-10-2011)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai một chín tám ba